โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019

หลีกเลี่ยงการเดินทางที่ไม่จำเป็น

ประเด็นสำคัญ

  • ขณะนี้มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มีการระบาดใหญ่ (Pandemic) ไปทั่วโลก (ตามประกาศขององค์การอนามัยโลก, 11 มีนาคม 2563) ขอให้ประชาชนและผู้ที่จะเดินทางไปต่างประเทศติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด รวมทั้งให้ความร่วมมือ และปฏิบัติตามคำแนะนำต่างๆ เพื่อความปลอดภัยทั้งของตนเองและผู้อื่น รวมทั้งลดผลกระทบในด้านเศรษฐกิจและสังคม
  • ผู้เดินทางมาจากเขตติดโรคติดต่ออันตรายเดินทางเข้าประเทศไทย ต้องแสดงใบรับรองแพทย์ตามเงื่อนไขที่กำหนด และหลักฐานการทำประกันสุขภาพ ให้กับสายการบินก่อนการเช็คอินที่สนามบินต้นทาง เมื่อถึงประเทศไทยให้กรอกข้อมูลแบบคำถามสุขภาพ (แบบ ต.8)  อ่านเพิ่มเติม
  • ผู้เดินทางมาจากพื้นที่มีการระบาดต่อเนื่องเดินทางเข้าประเทศไทย ต้องแสดงใบรับรองแพทย์ตามเงื่อนไขที่กำหนด และหนังสือรับรองการเดินทางกลับประเทศไทย ให้กับสายการบินก่อนการเช็คอินที่สนามบินต้นทาง  อ่านเพิ่มเติม
  • ผู้เดินทางมาจากพื้นที่อื่น ให้ดูแลสุขภาพ สุขอนามัย และป้องกันตนเอง พร้อมทั้งหลีกเลี่ยงสถานที่แออัด  อ่านเพิ่มเติม

Cr. กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

Facebook Comments